Телефоны приемной:
(8723) 57-03-13
+77075327722
Нашар көрушілер
нұсқасы
» » Оқушылардың шығарма байқауына қатысуы туралы дерек
23
ноябрь
2016

Оқушылардың шығарма байқауына қатысуы туралы дерек

 

 

 

Оушыларды пн олимпиадасына атысуы туралы дерек

 

 

     Пән мұғалімдері проблемалы тақырыптары бойынша  ғылыми-зерттеу, шығармашылық  жұмыстарымен   айналысып, өз іс тәжірибелерімен  әдістемелік басылымдарда, баспасөзде жарияланды.  

 

 

 

   Білім беруді дамытуды 2011-2020   жылдара арналан мемлекеттік бадарламасын іске асыру аясында экономиканы траты суі шін сапалы білім беруге ол жеткізуді амтамасыз ету жолында білім беруді бсекеге абілеттілігін арттыру, адам капиталын дамыту масатында азастан Республикасыны жалпы білім беретін мектептері малімдеріні     біліктілігін арттыруды дегейлік бадарламасы бойынша оуа педагог кадрларды белсенді тарту болып табылады. Бадарламаны іске асыруды тжырымдамалы негіздері мен дегейлік аидаттары оып шыан сертификатталан педагог кадрлара коучинг пен менторинг дерісі арылы оытуды тжірибесін згертуге, желілік педагогикалы оамдасты ызметі XXI асырда оушыларды сын трысынан ойлау, зін-зі ынталандыру, зін-зі реттеу, ои білу дадыларын белсенді рі табысты олдануа дайындыын алыптастыруа ыпал ететін ажетті білім ортасын руа ммкіндік береді. Осы масатта дегейлік бадарлама  бойынша оыан А.Н. Бейсекина (ІІ дегей) «Оытуды жаа діс тсілдері» таырыбына  бастауыш сынып малімдерімен коучинг ткізіп,оу сауаттылыын арттыруда олданатын діс-тсілдермен таныстырды.Малімдер коучинг барысында «Аквариум», «6 сра», «5 жолды ле», «Интерпретациялау»   тсілдерімен танысып, здері мтін талдады, сергіту стін ызыты ткізуді жолдарымен танысты. 

 

 

       

       Сыни ойлау  діс- тсілдерін  тиімді олдану, формативті,суммативті баалау  жнінде кеес берді.

дістемелік жмыс бойынша А.Н.Бейсекина «Оушы білімін баалау- білім сапасын арттыруды жолы»  атты коучинг ткізіп, малімдерге баалау трлері, оны маызы туралы айтып,топты жмыс арылы ртрлі тапсырмаларды критерий,шкала, пайызды лшем,сызба арылы баалатып, формативті баалау трлерімен таныстырды. Коучингке атысан малімдер Оу шін баалау жне Оытуды баалау талаптарын игерді.   

   

 

  Тжірибелі  стаздар Айнабекова С.Р. жне Бейсекина А.Н. «Отстік айма білім беру мекемелері басшыларыны діскер стадармен тжірибе блісуі»  таырыбында ткен семинарда тжірибелі  стаздар Айнабекова С.Р. «Сздерді байланысу трлері»жне Бейсекина А.Н.  6 «Г» сыныбында  «Шылау емлесі.Кне тркі ескерткіштеріндегі шылаулар»   таырыптарына  ашы сабатар  ткізіп, ріптестерімен  жаа форматтаы саба лгілерімен,оан  ойылатын талаптармен таныстырып, з тжірибелерімен блісті.   Бл оу жылында  пн малімдері  мектепте семинар жмыстарына,  коучингтерге атысып, з білімдерін жетілдіріп отырды. 

                            

                                   Бірлестік малімдеріні  ткізген ашы сабатары

 

 

 

       22 ыркйек тілдер мерекесі «Тіл– асырлы  азына»  таырыбында    ткізілді.Мерекеде оушылар ш  тілде здеріні шыармашылыын крсетіп, н-жырларын арнады. араша айында  8 – 11 сынып оушылары аралыында   «Мені болашаым – Туелсіз азастан » таырыбында  ткен  шыармалар байауына атысып, Мейірханова Аружан, Жмалова Арайлым ( малімі-Айнабекова С.Р.), 8 «Б» сынып оушылары  Дюсебаев  Жекен Жекен аладан ІІІ орына ие болды.

         Ыбырай Алтынсаринні 175 жылдыына арналан  «Ыбырай Алтынсарин – ізгілік днін сепкен стаз» атты аза тілі мен дебиеті пндері онкндігі  оушыларды  алашы стаз-алым Ыбырай Алтынсаринні мірі, шыармашылыымен  таныстыру, оны ебектерін зерттеп,танып –білу арылы ізденіс жмысына тселдіру,  шыармаларыны трбиелік мазмны арылы мейірімділікке, ебекшілдікке, адалдыа трбиелеу, стаз ебегін баалау, адірлеу; аза тілін рметтеуге, сз слулыын тсініп,игеруге; тілді тере зерттеп йренуге трбиелеу; деби шыармалар орымен таныстыру; пнді оуа ызыушылытарын  арттыру масатында тті. Онкндікті ашылуы  «Ыбырай Алтынсарин – ізгілік днін сепкен стаз» атты  салтанатты жиын  трінде жргізілді ( жауапты-Бейсекина А.Н. Избаева М.С.)

 

 

     Бл іс- шарада  5-6- сынып  оушылары Ыбырай Алтынсаринні мірі мен шыармашылыы туралы гімелеп,ледерін жата оыды, гімелерінен крініс ойып, оны трбиелік мнін аша білді.   

    Мектепті дарынды жас аындары здеріні тырнаалды туындылары-арнау ледерін оыды. Интербелсенді тата арылы Ыбырай Алтынсаринні міріне байланысты презентация, «Алашы стаз»документальді фильмі крсетілді. Іс - шара барысында  аза тілі мен дебиеті пндері малімі С.Р.Айнабекова Ыбырай Алтынсаринні стазды ебегі туралы   тамаша естеліктер айтса, Г..Оспанова  Ыбырай Алтынсаринні шыармашылыын  талдап, жинатаан зі жасаан аза дебиеті пні бойынша кесте дидактикалы ралына презентация жасап, таныстырды.  

 

 

          Іс- шара  оушыларды нерін тамашалаумен аяталды. Білім алу рдісіні нтижесі – йренушілерді алыптасан зырлытары. Сондытан дістемелік бірлестік малімдері біліктіліктен зырлылыа ауысу идеясын іске асыруды кздейді, яни, оушыны здігінен білім алуын йымдастыра білу, оны осы іске баыттау,сол жолда бірлескен рекеттер жасауа жетелеу. Пн малімдері оушыны пнді оуа ызыушылыын арттыруда  олданатын діс- тсілдерін крсету масатында ашы сабатар ткізіп, іс- тжірибелерімен блісті.  

 

 

           С.Р.Айнабекова 5 «А» сыныбында  С.Бегалинні «Бала Шоан»  шыармасындаы кейіпкер мінезін талдау» таырыбында ашы саба ткізіп, тыш алым Шоан Уалихановты балалы шаындаы  тласын, оны алыптасуын, ызыушылыын, мінез-лын жан -жаты талдатты.Сабата оушылар топты  жмыстар орындап, бала Шоанны бейнесін аша білді. Шоанны Мысыпен достыынан, нерге бейімділігінен лгі алан оушылар здеріні де сурет салуа, зерттеуге бейімділіктерін байатып,з нерлерін  постер салу, мсін жасау, орхидея глін зерттеу, дойбы ойнау трінде крсетті. Сабата топты жмыс трі йымдастырылып, оушылар  з идеяларын іске асырып,постер рды; кейіпкер мінезіне байланысты мтінді талдап, интерпретация жасады .              &nbsp сыныс: Салтанат Рауанызыны сабаы жоары бааланып, шеберлік класын ткізу сынылды.        Жас малім М.Избаева 5 «Б» сыныбында «С.Бегалинні «Бала Шоан»  шыармасындаы  Шоан бейнесі» таырыбына саба  ткізді. Малім  сабаын йге алдын ала гімені оыту арылы топты жмыс  йымдастыру трінде ткізді.Оушылар берілген тапсырмалар бойынша осымша деректер іздеп дайындаан. Шоан Уалихановты ауыз дебиетін зерттеуші, географ, этнограф, саяхатшы ,алым ретінде жазан ебектерін атап, сызба трінде кп деректер берілді. Оушылар да, малім де негізгі материалдан ауытып, бала Шоанды оршаан ортаны оны білім алып, ерекше мейірімді, біліммар болып суіне сер етуі туралы деректі, яни, гімені идеясын ашуа айтарлытай  кіл блмеді.

     сыныс: Малімге й тапсырмасы мен жаа сабаты тсіндіруде  уаытты ара жігін дрыс блу, саба рылымын,мазмнын тадап алу туралы сыныстар берілді.                                                                           

    .Ш.Сйіндікова 5 «А» сыныбында  «я дауыссыз дыбыстар» таырыбына ткізген  сабаын трлендіріп, тірек  сызба, «Басатыры сратарды» олданып,оушыларды ызытыра білді.  Малім дауысты, дауыссыз дыбыстарды  жасалуыны  кпеден шыан ауаны кедергіге шырау, шырамауына байланыстылыын крнекілік арылы крсетіп,я дауыссыздарды ажырата білу жолын   тсіндірді. Сабата оушыларды белсенділігі тмен болды.                                                                                      

  сыныс: Оушы белсенділігін арттыру масатында рольдік ойын, жеке, топты жмыстарды йымдастыру.  

    Г.Е. Избасарова 7 «Б» сыныбында «асым Аманжоловты «зім туралы» леі»            таырыбына  ткізген ашы сабаында  оушыа  жаа білімді  игертуде сын трысынан ойлау технологиясыны стратегияларын тымды олдана білді. «Семантикалы карта», «Жинатау» дістерін олдану арылы асым Аманжоловты мірі мен шыармашылыы бойынша осымша малматтар берілді. лені тілі, суреттеу ралдары,йасы талданды.                                                  сыныс:  Сабата малім  жаа материалды дайын кйінде емес, оушыны зін іздендіру арылы ,талдату, тапсырманы трлендіру  арылы беруді йымдастыру.леді  талдауда оны таырыбы  мен идеясын ашуды басты назарда стау; талдау талаптарын стану.                                                                          Т.Х.Хамиева  6«Б» сыныбында С.Мратбековті «ылау»  гімесі  бойынша ткізді. гімедегі мектеп жасындаы л мен ызды арасындаы алашы  досты сезіммселесін  талдатуда топты жмыс трін шебер олдана білді. Малім саба барысында оушыларды гіме желісі арылы бір -бірін сыйлауа, адірлеуге, сезімді  баалап, аялауа йретіп, трбиеледі. Оушыларды з пікірлерін ашы рі длелді трде жеткізуге баыттап отырды. Сабаты н  бойында малім оушыларды позитивті ойа, сттілікке жетелеп, мірлік станымдарын алыптастырды.

  сыныс: таырып ашуда, орытындылауда  оушыларды  эссе жазуа тселдіру.                                             

   Г..Оспанова 9 «» сыныбында  Абай нанбаевты  «Ескендір» дастаны таырыбы боынша ткізді. Оушылар й тапсырмасы бойынша Абайды арасздеріні таырыбын,идеясын ашып талдады. Бірнеше оушы арасздерін мнерлеп жата оыды. Оушыларды тілі жаты,з ойларын наты, длелді трде жеткізе біледі, сз саптаулары алыптасан, біра оушылар зіне берілген сраа ана жауап беріп,басаны пікірімен келісу,келіспеу жнінде ешандай пікір айтпады. Жаа сабаты тсіндіруде, талдауда мтінмен жмыс йымдастырылды,р оиа талданып, баа берілді, біра шыарма талдананмен, кейіпкер мінезін талдауда,шыарма идеясын ашуда сыаржа пікірлер айтылмады. Жоары сынып оушыларыны  мірге деген кзарасын,станатын сенімдерін, ажеттіліктерін, ндылытарын мірлік философия ретінде алыптастыру , яни, бл шыарманы адами ндылытармен байланыстыра оыту керек еді. 

 

 

 

   сыныс: сынып оушыларына топты тапсырма беріп, барлы оушыларды  дебиетті оуа ызытыру. Сабаты трлендіріп, проблемалы сратар ою, пікірталас йымдастыру, орытынды ойа  жетелеу. Оушыны зін сол проблеманы, шешу жолдарын таба білуге, ізденуге баыттау, трбиелеу.                                                        А.Н. Бейсекина 6 «Г» сыныбында  «Кшейткіш жне масат стеулері» таырыбына   ткізген сабаын Сын трысынан ойлау технологиясы стратегияларын олдана отырып,жаа форматты саба лгісінде ран. Сабата топты жмыс йымдастырылды:оушылар жаа саба материалын жеке, жпта, топта талдап, тсініктерін постер арылы  орап,жеткізді, сол арылы оушыларды здігінен  жаа білімді жинатап, топтастырып,олдануын, саралауын,  проблемалы ізденіс стін йымдастыра білді; топта ле жолдарына ажетті  стеуді тауып ойды; интербелсенді татада жаа таырыпты бекіту бойынша трленген бірнеше тапсырма орындалды. Оушылар жаа білімді ткен таырыппен салыстырып, саралауа тселген. Оушыларды сабатаы жмысы формативті трде бааланды жне топ басшылары мен малім баалауы арылы суммативті баа ойылды.

    сыныс: Оушыларды жаа сабатан алан тсініктерін малімні зіні айта орытындылауын жоспарлау           Е.О.Арын «Терминдер.Оларды олданылу ерекшеліктері» таырыбына ткізген ашы сабаында терминдерді жасалу жолдарына,олданылу ерекшеліктеріне оушыларды басты назарын аудартты.Сабата топты жмыс йымдастырылды: оушылар р салаа байланысты терминдерді жіктеп, жасалу жолын талдады,олданылу аясын анытады. Сабаа ойылатын дидактикалы талаптар саталан, масаты мен міндеті айын.                                    

   сыныс: Баалау критерийлерін жасау, оушыларды  топта з жмысын    баалауын йымдастыру. Апталы барысында пн бойынша трбиелік іс- шаралар да ткізілді. Т. Х.Хамиева  9-10-сынып оушылары арасында Ыбырай Алтынсаринні 175 жылдыына арналан   «ХХI асыр кшбасшысы» атты танымды білім сайысын ткізді. Оушылар  Ыбырай Алтынсаринні  мірі ,шыармашылыы, ылыми ебектері бойынша сратара жауап беріп ,здеріні білімдерін крсетті.

 

 

     Онкндік аясында  мектеп оушылары  №2 кітапхана йымдастыран «Маали оуларына» атысып, аынны ледерін жата  оып,ндерін орындады.  Осы кеште оушылар Маалиды жаын таныан, оны шыармашылыын зерттеп жрген аын, журналист, малімдермен,туыстарымен кездесіп, аын мірі тураы ызыты деректермен танысты. 

                                     

 

  «Ыбырай Алтынсарин –Дала оырауы» атты жыр оу сайысы (жауапты-Избасарова Г.Е.) ткізіліп,оушылар Ыбырай ледерін жата оыды. Сайыста  5 «», 5 «А», 6 «Г», 7 «Б» сыныбы оушылары белсенділік танытып, М. Тсіпбекова, А.апаш, А.рмамбаева сынды оушылар жлделі орындара ие болды. «Ыбырай - ыса гіме шебері» атты Ыбырай Алтынсаринні  гімелерінен крініс ою сайысында (жауапты-Избаева М.С.)  5-6 сынып оушылары кріністер ойып, здеріні сахналы шеберліктерін крсете білді.                                                                                   

 

 

 

      Сондай-а, «Ыбырай Алтынсарин – ізгілік днін сепкен стаз»  таырыбына жне биылы жылы мерейтой иелері болан аын- жазушыларды мірі мен шыармашылыына арнап газеттер шыарып, аза дебиетіндегі 2016 жылы атап тілетін атаулы кндер ретімен танысты.                                                    

    аза тілі мен дебиеті онкндігін орытындылау кеші  «Ыбырай Алтынсарин  ізбасары»  атты  Ы. Алтынсарин  атындаы  №159 гимназия директоры А.Т.Миразовамен кездесу трінде тті. Кездесуде оушылар Аягл Треызына   мектеп ашу ісі, оны тарихы,  Ыбырай Алтынсаринні оны мірінде алатын орны туралы сратар ойып,мектеп туралы ызыты естеліктер тыдады. Кеште оушылар Аягл Треызына арнау ледерін оып, н- жырларын арнады.

         Жоспарланан сабатарды барлыы жаа талаптара сай рылан. Малімдер жаа технология элементтерін олдану арылы оушыларды белсенділіктерін, сабаты оуа ызыушылытарын арттырып, топта жмыс істеуге дадыландыруда. Пн малімдері интербелсенді татаны  ммкіндіктерін  пайдаланып,аудио, видео материалдарды оушы назарына крнекілік ретінде сынды. Малімдерді сабаты  проблеманы айындау, шешу жолдарын іздеу, проблема шешімін олдану кезедерін наты айындап, сол кезедердегі оушы рекетін  дрыс йымдастыруы мселесі  бойынша  біліктіліктері жетілдіруді талап етеді. аза тілі жне дебиеті пндеріні апталыы жоспара сай ткізілгенімен, йымдастыру шараларында олылытар болды. Атап айтанда, кей малімдерді жауапсыздыынан  іс-шараларды дайындыы талапа сай болмай шыса, кей іс-шаралар уаытында ткізілмей баса уаыта ауыстырылды. Сондытан да жауапкершілікті арттыру жнінде ескерту-сыныстар  жасалды.  Саба лгілерін жаа форматта ру,уаытты рационалды пайдалану,баалау жйесін бір жйеге келтіру жнінде сыныстар берілді. Іс -шара барысында азаты бас аыны Абай нанбайлы мен Шкрім дайберділыны  шыармашылыына арналан   «ле-сзді патшасы, сз сарасы» атты мектепішілік  дстрлі  Абай оулары ткізіліп, ауданды сайыса атысуа  .Сабралиева (8-сынып), М.Рахымбаева, Ж.Ткен (6-сынып)  жолдама алды. Ауданды   сайыста   .Сабралиева (8-сынып) «ле-сзді патшасы, сз сарасы»  номинациясы бойынша І орынды иеленіп, алалы сайыса  атысуа жолдама алса), М.Рахымбаева, Ж.Ткен «Жйріктен жйрік озар жарысанда» номинациясы бойынша  з ледерін оып ділазылар мен крермен  ілтипатына ие болды.  Мектебімізді зерек оушысы  М.Рахымбаева (6-сынып)  Медеу ауданды дстрлі Махамбет оуларына атысып, «Тартынбай сйлер асылмын» атты номинациясы  бойынша  зіні Махамбет батыра арналан ледерін оып, ІІІ орынды иеленді.                

       Онкндік аясында  «штілділік – тырым » атты семинар  ткізілді. Семинарда  оушылар аза тілінде  «Абай - дара, Абай - дана» таырыбында азаты  лы ойшыл аыныны жастара білім, ылым, нер жайлы айтан сиеттерін сахналап крсетті. Абайды ылым - білімді, ел бірлігін насихаттаан ледері мен арасздерін  Ккбай, Шкрім, Оспан жне баса да ауыл жастарыны  шебер де наышты орындауында крсету арылы  Абай ледеріні діретін, сз неріні діретін, оушы жрегіне жеткізе білді.                                                         

 

 

 

 

       Онкндік барысында «Ерлікке тазым»таырыбында лы Отан соысы ардагерлерімен кездесулер, ерлік сабатары ткізілді. Оушылар аза, орыс, аылшын тілдерінде ледер оып, ндер орындады. Ардагерлерді соыс туралы естеліктерін тыдап, жазып алды. лы Отан соысына атысан  азастандытар туралы, оларды шпес ерліктері жайлы шыармалар жазды. ОС Жеіске арналан патриотты шыарма байауыда Дюсебаев Жекен мен Курмамбаев Санжар  І орынды иеленді (Малімі  Хамиева Т.Х.)

 

 

 

         Пн малімдері оушыларды аза тілінде сйлеу  шешендігін, пнді оуа ызыушылыын арттыру масатында  интербелсенді діс - тсілдерді олданып ашы сабатар, сабатан тыс іс шаралар ткізіп, іс- тжірибелерімен блісті. С.Р.Айнабекова 5 «А» .Жмаділовты  80 жылдыына орай  «озыкре» шыармасы бойынша  ткен сабаын азаты тарихымен, салт дсрімен, этнографиясымен байланыстырып, оушыларды ара сзді шебері атанан жазушыны  бай, кркем тілімен  таныстырды. Саба  жаа  ізденістегі  формасымен, мірмен, азастанны «Нрлы жолдаы» масатты істерімен байланыстыруы мен ызыты тті.